Videregivelse af personoplysninger:


I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:


  • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
  • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
  • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger dit samtykke, videregives oplysningerne til forsikringsselskaber.
  • Som patient har du selv ret til at se dine egne oplysninger (indsigtsret).


Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:


  • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
  • Herudover er klinikken forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig i forbindelse med den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt "Bekendtgørelse om psykologens pligt til at føre ordnede optegnelser".
  • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i "Overenskomst om Psykologhjælp af juli 2016".


Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).